ezgif.com-gif-maker

Statut klubu

STATUT

Ludowego Klubu Sportowego „Iskra”

w Przysietnicy

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Ludowy Klub Sportowy „Iskra” w Przysietnicy (w skrócie LKS „Iskra” Przysietnica) zwane dalej Klubem.

§ 2

Ludowy Klub Sportowy „Iskra” w Przysietnicy jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie:

–         ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach

          /Dz.U. nr.20 poz.104, Dz.U. nr.14 poz.86 z 1990 roku,

           Dz.U. nr.27 poz.118 z 1996 roku/,

–    ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie,

–    niniejszego statutu.

§ 3

Terenem działania Ludowego Klubu Sportowego jest gmina Brzozów, a siedzibą władz jest wieś Przysietnica.

§ 4

Klub jest stowarzyszeniem działającym w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, a swoim działaniem obejmuje wszystkich obywateli zamieszkałych na terenie działania Klubu.

§ 5

Klub posiada osobowość prawną. Jest członkiem Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

§ 6

Klub może być członkiem innych krajowych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki             i rekreacji, korzystając z uprawnień wynikających z ich statutów oraz obowiązujących przepisach prawnych.

§ 7

Klub może być członkiem zagranicznych organizacji i stowarzyszeń współpracujących w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.

§ 8

O przystąpieniu Klubu do różnych organizacji i stowarzyszeń, tak krajowych jak i zagranicznych oraz o wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków Klubu.

 § 9

Klub używa pieczęci, odznak i znaków klubowych i organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

  § 10

Klub jako członek zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe może używać barw, flagi i godła Zrzeszenia LZS zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  § 11

Klub posiada własny herb oraz własną flagę.

1.Herbem Klubu jest tarcza w czerwono – niebieskich kolorach , na której umieszczony jest krzyż maltański, piłka, napisy FcP; Przysietnica oraz rok założenia 1946.

2.     Flaga Klubu składa się z kolorów: czerwony, niebieski, które stanowią barwy klubowe oraz napisu  w kolorze białym Iskra Przysietnica.

§ 12

Klub posiada oficjalną stronę internetową www.iskraprzysietnica.pl

Rozdział II

Cele Statutowe Klubu

  § 13

Głównymi celami Klubu są:

1. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku szczególnie dzieci, młodzieży osób niepełnosprawnych i dorosłych mieszkańców.

2. Tworzenie optymalnych warunków materialnych i organizacyjnych dla czynnego uprawiania sportu w oparciu o pomoc organów samorządowych, stowarzyszeń i organizacji porządkowych.

3. Ustawiczna dbałość o zdrowie, prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy członków i sympatyków Klubu.

4. Czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju naszej gminy i miejscowości.

5. Uczestnictwo w ochronie przyrody, krajobrazu, zabytków kultury                 i naturalnego środowiska.

6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz poszanowanie powierzonego majątku, sprzętu i bazy sportowej.

7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania), kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw i zachowań oraz upowszechnianie zasady „fair play” w sporcie i w życiu codziennym.

8. Pomnażanie dorobku materialnego i sportowego oraz godne reprezentowanie naszego Klubu i środowiska wiejskiego.

9. Nawiązanie kontaktów i współpracy z organizacjami sportowymi krajów przygranicznych i Unii Europejskiej.

10. Popularyzacja wiedzy o integracji z Unia Europejską.

11. Rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego.

  § 14

Dla osiągnięcia swoich celów Klub podejmuje następujące działania:

1. Propaguje różne dyscypliny sportowe.

2. Kształtuje nawyki aktywnego spędzania czasu wolnego.

3. Organizuje zawody sportowo – rekreacyjne i turystyczne dla wszystkich grup wiekowych i społecznych.

4. Organizuje sekcje sportowe różnych dyscyplin sportowych.

5. Uczestniczy w rozgrywkach sportowych organizowanych przez właściwe związki i organizacje sportowe.

6. Prowadzi szkolenia w postaci treningów, kursów, zgrupowań i obozów szkoleniowych.

7. Prowadzi właściwą pracę wychowawczą wśród członków, propaguje piękno środowiska naturalnego i współdziała w zakresie ochrony przyrody.

8. Gromadzi niezbędne środki finansowe i prowadzi wymaganą prawem odpowiednią dokumentację finansowo – księgową.

9. Pozyskuje sponsorów i wolontariuszy dla tworzenia jak najlepszych warunków uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych.

10. Podejmuje starania o poprawę bazy sportowej i rekreacyjnej.

11. Organizuje działania zmierzające do budownictwa oraz remontu                    i konserwacji istniejących urządzeń i bazy sportowej.

12.Inicjuje, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą i usługową                z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

13. Współdziała z władzami samorządowymi, związkami sportowymi oraz innymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz sportu, turystyki                   i rekreacji.

14. Prowadzi okresowe badania lekarskie zawodników uczestniczących             w rozgrywkach sportowych.

15. Szkoli kadrę działaczy, organizatorów sportu irekreacji, instruktorów           i sędziów .

16. Podejmuje inne działania zgodne z prawem w ramach statutowej działalności jakie okażą się niezbędne dla rozwoju sportu, rekreacji              i wypoczynku.

17. Klub nie będzie prowadzić działalności gospodarczej.

§ 15

     1.  Klub opiera swoją działalność na aktywności ogółu członków i sympatyków.

     2.  Dla realizacji celów statutowych i podejmowanych działań Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

  § 16

Członkowie Klubu dzielą się na:

1.     zwyczajnych

2.     wspierających

3.     honorowych

  § 17

Członkami zwyczajnymi Klubu są osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu.

Nieletni mogą być członkami klubu za zgodą ich ustawowych przedstawicieli oraz po spełnieniu przedstawionych wyżej warunków członkostwa.

  § 18

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1.     Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym.

2.     Dokonywania oceny działalności Klubu i jego władz statutowych.

3.     Zgłaszania propozycji uchwał i wniosków wobec władz Klubu.

4.     Reprezentowanie Klubu w zawodach i imprezach sportowych oraz noszenia odznaki i stroju sportowego o barwach Klubu.

5.     Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

6.     Korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

  § 19

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1.     Przestrzeganie postanowień, uchwał oraz innych decyzji władz Klubu.

2.     Regularne opłacanie składek członkowskich.

3.     Branie czynnego udziału w działalności Klubu, a zwłaszcza w zawodach, imprezach turystycznych i rekreacyjnych.

4.     Przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz dbałość o sprzęt i mienie Klubu.

5.     Doskonalenie wiedzy z zakresu aktualnych przepisów, kodeksów i regulaminów sportowych.

6.     Aktywne uczestnictwo w pracach  Klubu i godne reprezentowanie jego barw na zewnątrz.

7.     Rzetelne wywiązywanie się z powierzonych funkcji i dobrowolne poddawanie się kontroli i ocenie władz statutowych.

  § 20

Członkami wspierającymi Klub mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają statutowe ideęKlubu, zadeklarują swoje członkostwo na piśmie, zostaną przyjęci przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla Klubu.

  § 21

Członkowie wspierający mają prawo:

1. Brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Klubu.

2. Zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem Władz Klubu.

3. Korzystać z rekomendacji i opinii Klubu.

4. Korzystać z innych uprawnień wynikających ze statutu.

  § 22

Do obowiązków członków wspierających należy:

1. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe statutowej działalności Klubu.

2. Przestrzeganie statutu i uchwał władz Klubu.

3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

  § 23

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju Klubu, jego dorobku organizacyjnego i sportowego.

Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Klubu.

Możliwe jest nadanie tytułu Honorowego Prezesa Klubu, dla działacza szczególnie zasłużonego, który jest członkiem honorowym. Tytuł taki jest nadawany również przez Walne Zgromadzenie Klubu.

  § 24

     Członkowie honorowi mają prawo do:

1. Udziału  z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Klubu.

2. Udziału w imprezach sportowo – rekreacyjnych i turystycznych organizowanych przez Klub.

3. Korzystania z wszystkich innych uprawnień wynikających ze statutu Klubu.

  § 25

Do obowiązków członków honorowych należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu Klubu.

2. Godne reprezentowanie barw Klubu.

3. Wspieranie władz statutowych we wszystkich działaniach zmierzających do podnoszenia poziomu pracy Klubu.

  § 26

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.

2. Skreślenia z listy członków w razie nie uczestniczenia w realizacji zadań statutowych lub nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok.

3. Wykluczenie członka przez Zarząd Klubu w razie innego istotnego naruszenia postanowień statutu.

4. Działania na szkodę Klubu.

5. Rozwiązania Klubu.

6. Śmierci.

  § 27

Członkostwo wspierające wygasa na skutek nie wywiązywania się

z obowiązków o których mowa w § 21.

  § 28

Członkowie zwyczajni wykluczeni z Klubu mają prawo odwołania się od uchwały Zarządu do Walnego Zgromadzenia Klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu

  § 29

Władzami Klubu są:

1.     Walne Zgromadzenie Członków.

2.     Zarząd Klubu.

3.     Komisja Rewizyjna.

  § 30

Kadencja władz trwa dwa lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia zawiadamia Zarząd co najmniej dziesięć dni przed zebraniem.

  § 31

1.     Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.     Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane

     jest przez Zarząd co dwa lata.

3.     Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4.     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a)     z własnej inicjatywy,

b)    na każdy wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)     na wniosek 1/3 ogółu członków.

     5.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu trzydziestu dni od daty zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

  § 32

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Klubu należy:

1. Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej, finansoweji gospodarczej działalności Klubu.

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

3. Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu.

4. Wybór prezesa Klubu

5. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu.

7. Ustalenie wysokości i trybu opłacania składek członkowskich.

8. Nadawanie tytułów honorowego członka Klubu.

9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących wykluczenia członka Klubu.

10. Zaciąganie zobowiązań w imieniu Klubu w ramach zatwierdzonego budżetu.

11. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Klubu.

12. Uchwalenie regulaminu organizacyjnego Klubu.

§ 33

Walne Zgromadzenie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. W Walnym Zgromadzeniu Klubu mogą uczestniczyć z głosami doradczymi osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 34

W sprawach dotyczących nadania lub pozbawienia tytułu honorowego członka Klubu, zmiany statutu oraz likwidacji Klubu wymagana jest obecność 2/3 zwyczajnych członków Klubu.

 § 35

Zarząd Klubu składa się z prezesa wybranego przez Walne Zgromadzenie w osobnym glosowaniu oraz od 6 do 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu, którzy spośród siebie wybierają: Wiceprezesa oraz Sekretarza i Skarbnika Klubu.

Zarząd Klubu zbiera się przynajmniej raz na kwartał. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa Klubu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w razie ich równości rozstrzyga głos Prezesa Klubu. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie

z Wiceprezesem. Zarząd Klubu może dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce tych, którzy ubyli z jego składu w trakcie trwania kadencji

§ 36

Do zadań Zarządu Klubu należy:

1.     Bieżące kierowanie działalnością Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

2.     Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

3.     Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

4.     Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzybudżetowych.

5.     Powoływanie i rozwiązywanie sekcji i komisji problemowych.

6.     Przyjmowanie i skreślanie członków.

7.     Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.     Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

9.     Opracowuje i zatwierdza regulaminy i wszelkie niezbędne przepisy dotyczące działalności Klubu.

10. Podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia Klubu do związków sportowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

11. Powołuje i odwołuje kierowników sekcji sportowych działających w Klubie.

12. Podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach  niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.

§ 37

1.     Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków,  działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie  członków Klubu.

 2.  Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  3.  Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 38

1.  Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontrolnym Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a jej członkowie podczas pierwszego posiedzenia wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin pracy zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 39

Do głównych zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1.     Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu, przynajmniej raz w roku.

2.     Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień   w działalności, określenie terminów i sposobów ich usunięcia.

3.     Składania sprawozdań ze swej działalności na Walnych Zgromadzeniach Klubu oraz stawianie wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4.     Składanie zastrzeżeń w stosunku do nieprawidłowych działań władz statutowych.

5.     Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub posiedzenia Zarządu celem ujawnienia istotnych uchybień i nieprawidłowości w działaniu władz statutowych i członków Klubu.

6.     Udział w posiedzenia Zarządu Klubu z głosem doradczym.

§ 40

1.     Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2.     Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.     Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

 § 41

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo do dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć liczby wakatów.

 Rozdział V

  § 42

W celu stworzenia członkom Klubu możliwości wszechstronnego rozwoju i uprawiania różnych dyscyplin sportowych Zarządu Klubu powołuje sekcje sportowe oraz takie sekcje również rozwiązuje.

Członkowie rozwiązanej sekcji maja prawo odwołania się od tej decyzji do Walnego Zgromadzenia Klubu.

Rozdział VI

Wyróżnienia i kary

  § 43

1.     Za aktywny udział w realizacji zadań statutowych Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2.     Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

  § 44

1.     W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Klubu prawo wymierzania następujących kar:

a)  upomnienia,

b)  nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

d) wykluczenia.

2.     Od uchwały Zarządu o ukaraniu, przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Klubu w terminie do 30 dni od przyjęcia przedmiotowej uchwały.

3.     Uchwała Walnego Zgromadzenia o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VII

Majątek i fundusze Klubu

  § 45

1.     Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze i wierzytelności.

2.     Na fundusze Klubu składają się:

          a) wpisowe,

          b) składki członkowskie,

          c) darowizny i zapisy,

          d) dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej przez władze samorządowe i państwowe,

          e) dochody z majątku,

          f) dochody z imprez sportowych i rekreacyjnych,

          g) dochody z ofiarności publicznej.

 § 46

1.     Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących członków Klubu: Prezesa, Sekretarza, Skarbnika, oraz innych dwóch uprawnionych Członków Zarządu.

2.     Majątkiem Klubu dysponuje Zarząd Klubu zgodnie z opracowanym regulaminem oraz corocznym budżetem Klubu.

3.     Zabrania się;

a)     udzielania pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Klubu zobowiązań jego członków, członków organów lub pracowników     oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego  stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi w dalszych postanowieniach osobami bliskimi,

b)    wykorzystywania majątku Klubu na rzecz jego członków,         członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystaniebezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,

c)     przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych    warunkach,

d)   zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

  Rozdział VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

  § 47

Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych głosów.

  § 48

1.     Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego  

     Zgromadzenia Klubu podjętej większością 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.    Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki  ma być przeznaczony majątek.

3.    Z wnioskiem o likwidację Klubu mogą wystąpić Członkowie Klubu i jego  organy Statutowe.

  § 49

Wszelkie przepisy nie ujęte w Statucie Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” w Przysietnicy, a regulujące wewnętrzne sprawy Klubu ustala Zarząd Klubu.

STATUT

Ludowego Klubu Sportowego „Iskra”

w Przysietnicy

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Ludowy Klub Sportowy „Iskra” w Przysietnicy (w skrócie LKS „Iskra” Przysietnica) zwane dalej Klubem.

§ 2

Ludowy Klub Sportowy „Iskra” w Przysietnicy jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie:

–         ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach

          /Dz.U. nr.20 poz.104, Dz.U. nr.14 poz.86 z 1990 roku,

           Dz.U. nr.27 poz.118 z 1996 roku/,

–    ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie,

–    niniejszego statutu.

§ 3

Terenem działania Ludowego Klubu Sportowego jest gmina Brzozów, a siedzibą władz jest wieś Przysietnica.

§ 4

Klub jest stowarzyszeniem działającym w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, a swoim działaniem obejmuje wszystkich obywateli zamieszkałych na terenie działania Klubu.

§ 5

Klub posiada osobowość prawną. Jest członkiem Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

§ 6

Klub może być członkiem innych krajowych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki             i rekreacji, korzystając z uprawnień wynikających z ich statutów oraz obowiązujących przepisach prawnych.

§ 7

Klub może być członkiem zagranicznych organizacji i stowarzyszeń współpracujących w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.

§ 8

O przystąpieniu Klubu do różnych organizacji i stowarzyszeń, tak krajowych jak i zagranicznych oraz o wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków Klubu.

 § 9

Klub używa pieczęci, odznak i znaków klubowych i organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

  § 10

Klub jako członek zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe może używać barw, flagi i godła Zrzeszenia LZS zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  § 11

Klub posiada własny herb oraz własną flagę.

1.Herbem Klubu jest tarcza w czerwono – niebieskich kolorach , na której umieszczony jest krzyż maltański, piłka, napisy FcP; Przysietnica oraz rok założenia 1946.

2.     Flaga Klubu składa się z kolorów: czerwony, niebieski, które stanowią barwy klubowe oraz napisu  w kolorze białym Iskra Przysietnica.

§ 12

Klub posiada oficjalną stronę internetową www.iskraprzysietnica.pl

Rozdział II

Cele Statutowe Klubu

  § 13

Głównymi celami Klubu są:

1. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku szczególnie dzieci, młodzieży osób niepełnosprawnych i dorosłych mieszkańców.

2. Tworzenie optymalnych warunków materialnych i organizacyjnych dla czynnego uprawiania sportu w oparciu o pomoc organów samorządowych, stowarzyszeń i organizacji porządkowych.

3. Ustawiczna dbałość o zdrowie, prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy członków i sympatyków Klubu.

4. Czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju naszej gminy i miejscowości.

5. Uczestnictwo w ochronie przyrody, krajobrazu, zabytków kultury                 i naturalnego środowiska.

6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz poszanowanie powierzonego majątku, sprzętu i bazy sportowej.

7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania), kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw i zachowań oraz upowszechnianie zasady „fair play” w sporcie i w życiu codziennym.

8. Pomnażanie dorobku materialnego i sportowego oraz godne reprezentowanie naszego Klubu i środowiska wiejskiego.

9. Nawiązanie kontaktów i współpracy z organizacjami sportowymi krajów przygranicznych i Unii Europejskiej.

10. Popularyzacja wiedzy o integracji z Unia Europejską.

11. Rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego.

  § 14

Dla osiągnięcia swoich celów Klub podejmuje następujące działania:

1. Propaguje różne dyscypliny sportowe.

2. Kształtuje nawyki aktywnego spędzania czasu wolnego.

3. Organizuje zawody sportowo – rekreacyjne i turystyczne dla wszystkich grup wiekowych i społecznych.

4. Organizuje sekcje sportowe różnych dyscyplin sportowych.

5. Uczestniczy w rozgrywkach sportowych organizowanych przez właściwe związki i organizacje sportowe.

6. Prowadzi szkolenia w postaci treningów, kursów, zgrupowań i obozów szkoleniowych.

7. Prowadzi właściwą pracę wychowawczą wśród członków, propaguje piękno środowiska naturalnego i współdziała w zakresie ochrony przyrody.

8. Gromadzi niezbędne środki finansowe i prowadzi wymaganą prawem odpowiednią dokumentację finansowo – księgową.

9. Pozyskuje sponsorów i wolontariuszy dla tworzenia jak najlepszych warunków uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych.

10. Podejmuje starania o poprawę bazy sportowej i rekreacyjnej.

11. Organizuje działania zmierzające do budownictwa oraz remontu                    i konserwacji istniejących urządzeń i bazy sportowej.

12.Inicjuje, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą i usługową                z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

13. Współdziała z władzami samorządowymi, związkami sportowymi oraz innymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz sportu, turystyki                   i rekreacji.

14. Prowadzi okresowe badania lekarskie zawodników uczestniczących             w rozgrywkach sportowych.

15. Szkoli kadrę działaczy, organizatorów sportu irekreacji, instruktorów           i sędziów .

16. Podejmuje inne działania zgodne z prawem w ramach statutowej działalności jakie okażą się niezbędne dla rozwoju sportu, rekreacji              i wypoczynku.

17. Klub nie będzie prowadzić działalności gospodarczej.

§ 15

     1.  Klub opiera swoją działalność na aktywności ogółu członków i sympatyków.

     2.  Dla realizacji celów statutowych i podejmowanych działań Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

  § 16

Członkowie Klubu dzielą się na:

1.     zwyczajnych

2.     wspierających

3.     honorowych

  § 17

Członkami zwyczajnymi Klubu są osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu.

Nieletni mogą być członkami klubu za zgodą ich ustawowych przedstawicieli oraz po spełnieniu przedstawionych wyżej warunków członkostwa.

  § 18

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1.     Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym.

2.     Dokonywania oceny działalności Klubu i jego władz statutowych.

3.     Zgłaszania propozycji uchwał i wniosków wobec władz Klubu.

4.     Reprezentowanie Klubu w zawodach i imprezach sportowych oraz noszenia odznaki i stroju sportowego o barwach Klubu.

5.     Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

6.     Korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

  § 19

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1.     Przestrzeganie postanowień, uchwał oraz innych decyzji władz Klubu.

2.     Regularne opłacanie składek członkowskich.

3.     Branie czynnego udziału w działalności Klubu, a zwłaszcza w zawodach, imprezach turystycznych i rekreacyjnych.

4.     Przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz dbałość o sprzęt i mienie Klubu.

5.     Doskonalenie wiedzy z zakresu aktualnych przepisów, kodeksów i regulaminów sportowych.

6.     Aktywne uczestnictwo w pracach  Klubu i godne reprezentowanie jego barw na zewnątrz.

7.     Rzetelne wywiązywanie się z powierzonych funkcji i dobrowolne poddawanie się kontroli i ocenie władz statutowych.

  § 20

Członkami wspierającymi Klub mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają statutowe ideęKlubu, zadeklarują swoje członkostwo na piśmie, zostaną przyjęci przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla Klubu.

  § 21

Członkowie wspierający mają prawo:

1. Brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Klubu.

2. Zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem Władz Klubu.

3. Korzystać z rekomendacji i opinii Klubu.

4. Korzystać z innych uprawnień wynikających ze statutu.

  § 22

Do obowiązków członków wspierających należy:

1. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe statutowej działalności Klubu.

2. Przestrzeganie statutu i uchwał władz Klubu.

3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

  § 23

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju Klubu, jego dorobku organizacyjnego i sportowego.

Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Klubu.

Możliwe jest nadanie tytułu Honorowego Prezesa Klubu, dla działacza szczególnie zasłużonego, który jest członkiem honorowym. Tytuł taki jest nadawany również przez Walne Zgromadzenie Klubu.

  § 24

     Członkowie honorowi mają prawo do:

1. Udziału  z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Klubu.

2. Udziału w imprezach sportowo – rekreacyjnych i turystycznych organizowanych przez Klub.

3. Korzystania z wszystkich innych uprawnień wynikających ze statutu Klubu.

  § 25

Do obowiązków członków honorowych należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu Klubu.

2. Godne reprezentowanie barw Klubu.

3. Wspieranie władz statutowych we wszystkich działaniach zmierzających do podnoszenia poziomu pracy Klubu.

  § 26

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.

2. Skreślenia z listy członków w razie nie uczestniczenia w realizacji zadań statutowych lub nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok.

3. Wykluczenie członka przez Zarząd Klubu w razie innego istotnego naruszenia postanowień statutu.

4. Działania na szkodę Klubu.

5. Rozwiązania Klubu.

6. Śmierci.

  § 27

Członkostwo wspierające wygasa na skutek nie wywiązywania się

z obowiązków o których mowa w § 21.

  § 28

Członkowie zwyczajni wykluczeni z Klubu mają prawo odwołania się od uchwały Zarządu do Walnego Zgromadzenia Klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu

  § 29

Władzami Klubu są:

1.     Walne Zgromadzenie Członków.

2.     Zarząd Klubu.

3.     Komisja Rewizyjna.

  § 30

Kadencja władz trwa dwa lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia zawiadamia Zarząd co najmniej dziesięć dni przed zebraniem.

  § 31

1.     Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.     Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane

     jest przez Zarząd co dwa lata.

3.     Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4.     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a)     z własnej inicjatywy,

b)    na każdy wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)     na wniosek 1/3 ogółu członków.

     5.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu trzydziestu dni od daty zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

  § 32

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Klubu należy:

1. Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej, finansoweji gospodarczej działalności Klubu.

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

3. Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu.

4. Wybór prezesa Klubu

5. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu.

7. Ustalenie wysokości i trybu opłacania składek członkowskich.

8. Nadawanie tytułów honorowego członka Klubu.

9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących wykluczenia członka Klubu.

10. Zaciąganie zobowiązań w imieniu Klubu w ramach zatwierdzonego budżetu.

11. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Klubu.

12. Uchwalenie regulaminu organizacyjnego Klubu.

§ 33

Walne Zgromadzenie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. W Walnym Zgromadzeniu Klubu mogą uczestniczyć z głosami doradczymi osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 34

W sprawach dotyczących nadania lub pozbawienia tytułu honorowego członka Klubu, zmiany statutu oraz likwidacji Klubu wymagana jest obecność 2/3 zwyczajnych członków Klubu.

 § 35

Zarząd Klubu składa się z prezesa wybranego przez Walne Zgromadzenie w osobnym glosowaniu oraz od 6 do 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu, którzy spośród siebie wybierają: Wiceprezesa oraz Sekretarza i Skarbnika Klubu.

Zarząd Klubu zbiera się przynajmniej raz na kwartał. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa Klubu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w razie ich równości rozstrzyga głos Prezesa Klubu. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie

z Wiceprezesem. Zarząd Klubu może dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce tych, którzy ubyli z jego składu w trakcie trwania kadencji

§ 36

Do zadań Zarządu Klubu należy:

1.     Bieżące kierowanie działalnością Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

2.     Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

3.     Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

4.     Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzybudżetowych.

5.     Powoływanie i rozwiązywanie sekcji i komisji problemowych.

6.     Przyjmowanie i skreślanie członków.

7.     Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.     Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

9.     Opracowuje i zatwierdza regulaminy i wszelkie niezbędne przepisy dotyczące działalności Klubu.

10. Podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia Klubu do związków sportowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

11. Powołuje i odwołuje kierowników sekcji sportowych działających w Klubie.

12. Podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach  niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.

§ 37

1.     Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków,  działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie  członków Klubu.

 2.  Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  3.  Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 38

1.  Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontrolnym Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a jej członkowie podczas pierwszego posiedzenia wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin pracy zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 39

Do głównych zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1.     Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu, przynajmniej raz w roku.

2.     Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień   w działalności, określenie terminów i sposobów ich usunięcia.

3.     Składania sprawozdań ze swej działalności na Walnych Zgromadzeniach Klubu oraz stawianie wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4.     Składanie zastrzeżeń w stosunku do nieprawidłowych działań władz statutowych.

5.     Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub posiedzenia Zarządu celem ujawnienia istotnych uchybień i nieprawidłowości w działaniu władz statutowych i członków Klubu.

6.     Udział w posiedzenia Zarządu Klubu z głosem doradczym.

§ 40

1.     Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2.     Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.     Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

 § 41

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo do dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć liczby wakatów.

 Rozdział V

  § 42

W celu stworzenia członkom Klubu możliwości wszechstronnego rozwoju i uprawiania różnych dyscyplin sportowych Zarządu Klubu powołuje sekcje sportowe oraz takie sekcje również rozwiązuje.

Członkowie rozwiązanej sekcji maja prawo odwołania się od tej decyzji do Walnego Zgromadzenia Klubu.

Rozdział VI

Wyróżnienia i kary

  § 43

1.     Za aktywny udział w realizacji zadań statutowych Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2.     Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

  § 44

1.     W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Klubu prawo wymierzania następujących kar:

a)  upomnienia,

b)  nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

d) wykluczenia.

2.     Od uchwały Zarządu o ukaraniu, przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Klubu w terminie do 30 dni od przyjęcia przedmiotowej uchwały.

3.     Uchwała Walnego Zgromadzenia o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VII

Majątek i fundusze Klubu

  § 45

1.     Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze i wierzytelności.

2.     Na fundusze Klubu składają się:

          a) wpisowe,

          b) składki członkowskie,

          c) darowizny i zapisy,

          d) dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej przez władze samorządowe i państwowe,

          e) dochody z majątku,

          f) dochody z imprez sportowych i rekreacyjnych,

          g) dochody z ofiarności publicznej.

 § 46

1.     Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących członków Klubu: Prezesa, Sekretarza, Skarbnika, oraz innych dwóch uprawnionych Członków Zarządu.

2.     Majątkiem Klubu dysponuje Zarząd Klubu zgodnie z opracowanym regulaminem oraz corocznym budżetem Klubu.

3.     Zabrania się;

a)     udzielania pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Klubu zobowiązań jego członków, członków organów lub pracowników     oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego  stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi w dalszych postanowieniach osobami bliskimi,

b)    wykorzystywania majątku Klubu na rzecz jego członków,         członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystaniebezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,

c)     przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych    warunkach,

d)   zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

  Rozdział VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

  § 47

Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych głosów.

  § 48

1.     Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego  

     Zgromadzenia Klubu podjętej większością 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.    Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki  ma być przeznaczony majątek.

3.    Z wnioskiem o likwidację Klubu mogą wystąpić Członkowie Klubu i jego  organy Statutowe.

  § 49

Wszelkie przepisy nie ujęte w Statucie Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” w Przysietnicy, a regulujące wewnętrzne sprawy Klubu ustala Zarząd Klubu.