pit2

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych

        1.Administrator.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Ludowy Klub Sportowy „ISKRA” Przysietnica
z siedzibą w Przysietnicy 882B, 36-200 Brzozów, wpisany pod Nr 38 w ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Brzozowskiego.

Jako administrator danych LKS „ISKRA” Przysietnica jest odpowiedzialny za wykorzystywanie tych danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową lub udzieloną zgodą oraz przepisami prawa. W celu realizacji tego założenia klub podjął niezbędne środki organizacyjne i techniczne, aby Państwa dane były bezpieczne.

W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail: m.wacek@iskraprzysietnica.pl

        2. Cel przetwarzania danych.
Ludowy Klub Sportowy „ISKRA” Przysietnica przetwarza dane osobowe w celach:

 • statutowych;
 • wypełniania obowiązków prawnych;
 • realizacji umów zawartych z partnerami klubu;
 • promocyjnych i informacyjnych;
 • w pozostałych wypadkach w zakresie i celu określonym we wcześniej udzielonej zgodzie.

  3.Jakie dane są przetwarzane przez klub.

Przyjęliśmy zasadę minimalizowania przetwarzanych danych, tzn. że nie przetwarzamy danych, które są nam zbędne do prowadzenia działalności klubu i pracy na rzecz jego członków.

Przetwarzamy przede wszystkim dane związane z przynależnością do klubu i zawarte w deklaracji gry zawodnika tj.:

 • imię i nazwisko;
 • data i miejsce urodzenia;
 • dane adresowe
 • dane kontaktowe, w tym do Rodziców lub Prawnych Opiekunów dziecka będącego członkiem klubu.

Do realizacji celów zawartych w pkt. 2 wykorzystujemy także dane wizerunkowe członków
i zawodników klubu, a także kadry trenerskiej, pracowników i współpracowników w formie fotografii analogowej, cyfrowej, zapisów video oraz publikujemy je w internetowych serwisach klubu oraz wydawnictwach tradycyjnych, w tym mediach.

Powyżej wymienione dane są podawane dobrowolnie, są jednak niezbędne do uzyskania
i zachowania członkostwa w klubie. Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Ludowym Klubie Sportowym „ISKRA” Przysietnica.

Jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa np. dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ubezpieczeniowe, finansowe i rachunkowe, związane ze stosunkiem pracy możemy wymagać innych niezbędnych danych.

        4.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych pozyskanych za zgodą, których dane dotyczą jest art.6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną jest osoba, której dane są przetwarzane podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1 lit. b RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, którego podstawę stanowi zobowiązanie prawne klubu podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. c RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu klubu lub osoby trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczą przetwarzane dane, nie przewyższają interesu wymienionego w pierwszej kolejności wtedy podstawę do przetwarzania danych stanowi art.6 ust.1 lit. f RODO

        5.Komu mogą być przekazywane Państwa dane.

W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 2 Państwa dane mogą być przekazywane:

 • organom administracji państwowej i samorządowej;
 • podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • organizacjom sportowym, w tym klubom, związkom okręgowym i krajowym;
 • podmiotom obsługującym klubowe systemy informatyczne;
 • Państwa dane nie będą przekazywane tzw. państwom trzecim spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  6.Jak długo przetwarzane są dane.

Państwa dane są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym okresie, przez czas wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Dane będą przechowywane dopóty, dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przechowywania. W razie zgłoszenia sprzeciwu dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń.

        7.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – profilowanie.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

        8.Prawa jakie przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

 • Prawo sprzeciwu (art.21 RODO)

Sprzeciw może być wniesiony w każdym momencie jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W tym wypadku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenie, dochodzenia i obrony roszczeń.

 • Prawo do informacji (art.15 RODO)

W każdej chwili mogą Państwo uzyskać informację o tym jakie kategorie danych przetwarzamy oraz w jakich celach to robimy. Mogą Państwo żądać o Administratora bezpłatnej kopii swoich danych.

 • Prawo do sprostowania (art.16 RODO)

W przypadku gdy Państwa dane są nieaktualne, niepełne lub nieprawidłowe przysługuje Państwu prawo dokonania sprostowania i korekty danych.

 • Prawo do usunięcia danych (art.17 RODO)

To tzw. prawo bycia zapomnianym przysługuje Państwu gdy:

 • dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą a zgoda ta została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej uzasadniającej przetwarzanie danych;
 • jeśli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane muszą być usunięte w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art.18 RODO)

To uprawnienie mogą Państwo zrealizować w sytuacji kwestionowania poprawności przetwarzanych danych, przetwarzania niezgodnego z prawem, odmowy przez Państwa usunięcia danych, a w zamian ich ograniczenia, gdy cel przetwarzania przestaje istnieć lub gdy złożyliście sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art.21 ust.1 a nie ustalono jeszcze czy uprawniony interes klubu przewyższa Państwa interesy.

 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Macie Państwo prawo do przeniesienia swoich danych w powszechnie stosowanej formie do innej jednostki.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych doszło do naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania tychże danych.

 • Prawo cofnięcia zgody (art. 7.3 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody, przysługuje Państwu uprawnienie do cofnięcia tejże zgody. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody.